Aldehyde an Benzenringen

Für Aldehydgruppen an Benzenringen gilt folgende Nomenklatur